View Archive Info

Freiburger Dokumentenserver

http://www.freidok.uni-freiburg.de/
Type OAI
 
OAI Base URL http://www.freidok.uni-freiburg.de/oai2/oai2.php

Browse Records